HUND PÅ NETT

Canis
Hund i sentrum
Hund i fokus
Manimal
Fjellanger hundeskole


TIPS OM HUND

Treningstips


Lær hunden å gå bak

Les mer...


TURDAGBOK


FØLG OSS PÅ FACEBOOK

 

 

Nye krav til hundehold

I mai trådte nye forskrifter om katte- og hundehold i kraft i Sverige. Her hjemme er ny dyrevelferdslov på trappene. Den etiske basis for loven endres og gir nye føringer både for våre holdninger og handlinger i forhold til dyr.

Tekst og foto: Kari Isingrud, www.paastreif.no

 

          

Grave, leke, løpe - en berikelse for hunden?


Den nye svenske forskriften har fått debatten i gang også i Norge. På nettfora om hund sier folk sin mening om de nye reglene.

- Nå synes jeg at mye av det som omhandles i den svenske hundeloven er direkte tøvete.  Bl.a. er det blitt påbudt at hundegårder jevnelig skal ommøbleres!!  Det er jo ganske utrolig.  Hundegårdene skal også være slik innrettet at hunden skal få utløp for sine instiktive sider, f. eks. graving........., skriver signaturen GG i diskusjonsforumet på canis.no  (http://www.canis.no/innlegg.php?nr=75226&start=1)

- Når det gjelder hundehold er dessverre svenskene laaaangt foran oss. Se bare på "Hund kjørkortet" for eksempel... Norge har mye å ta tak i., mener signaturen R.D. i samme forum, mens signaturen LBS påpeker at de nye svenske reglene kan virke holdningsskapende.

Hundens naturlige behov vektlegges i Sverige
Den nye svenske forskriften har en rekke regler og retningslinjer for hundehold der hensynet til hundens naturlige behov er styrket. Reglene stiller blant annet krav til sosial kontakt, stell, avl og burbruk, samt fysiske krav til oppholdsrom og hundegårder.

En hundegård skal være miljøberiket og tilpasset de hunder som oppholder seg der. Hundene skal ha tilgang til plasser med både sol og skygge, og beskyttelse mot vær og vind. Som eksempler på miljøberikelse angis stolper til å markere på, mulighet til å grave, holdbare leker og regelmessig ”ommøblering” av hundegården. Det skal finnes en utsiktspost i form av en opphøyd liggeplass på minimum 0,5 meter. Små raser og hunder med bevegelseshemning skal ha klopp eller trapp opp til liggeplasssen om de ikke klarer å hoppe opp. Det stilles krav til tilsyn minst to ganger om dagen og oftere for valper og syke dyr. Generelt gjelder at valper under fire måneder kun kan forlates alene kort tid.

Utendørs får ikke hunder holdes permanent bundet i løpestreng. Ved tilfeldig oppbinding er hovedregelen at hunder bare får holdes bundet to timer per døgn, og kun slik at det ikke medfører skaderisiko. Valper under seks måneder får kun holdes bundet i kort tid. I forbindelse med trekkundkonkurranser og  -trening  får hunder holdes bundet, men med særskilte krav til liggeplassen og andre forhold.

Hundene skal ha sosial kontakt med mennesker og artsfrender etter gitte anbefalinger. Hunder som holdes permanent i hundegård skal daglig luftes på en annen plass. Det anbefales at en gruppe voksne hunder ikke skal bestå av mer enn ti individer.

Burbruk blir i utgangspunktet forbudt i Sverige, men med unntak for konkrete situasjoner som under utstillinger, konkurranser og transport, men da stilles det strenge krav til burstørrelse, til jevnlig lufting og oppholdstiden i buret.

Reglene om avl angir at dyr som viser atferdsforstyrrelser som overdrevet redsel eller aggresivitet i hverdaglige situasjoner ikke skal brukes i avl. Hunder skal heller ikke anvendes i avl om de ikke kan formere seg på naturlig vis. Tvangsparring av tisper blir forbudt. Det innføres regler om bruk keisersnitt, og om hvor hyppig en tispe kan parres.

Mindre bevegelsesfrihet og miljøvariasjon for norske hunder
Det er en rekke lover og regler som berører norske hunder og hundeeiere. Hundeloven og dyrevernsloven er viktige. For trekkhundfolket vil ”Retningslinjer for hold av hund utendørs” være viktig å kjenne til. Disse retningslinjene er Dyrehelsetilsynets vurdering av hvordan utendørs hundehold bør være for å oppfylle dyrevernlovens bestemmelser.

På en del områder ligner de norske retningslinjene for oppstalling på bestemmelsene i den svenske forskriften. Dette gjelder eksempelvis fysiske krav til hundegården og krav til tilsyn og stell. På andre områder kan man si at de svenske reglene går lenger i å ta hensyn til hundens naturlige behov.

Svenske hunder har fått en langt større rett til bevegelsesfrihet enn norske hunder. Forbudet mot burbruk og reglene om lufting er et eksempel på dette. De sterke begrensningene i muligheten til å holde hunder bundet er et annet. Det norske dyrehelsetilsynets retningslinjer sier riktignok at hunder som holdes i hundegård eller oppbundet, skal ha mulighet for fysisk utfoldelse utenfor hundegården og at selve oppstallingssystemet skal sikre gode muligheter for bevegelse, mosjon og normal atferd uten unødig frykt og stress. De konkrete reglene for oppbinding setter likevel begrensninger for bevegelsesfriheten.

Reglene for oppbinding avviker mye fra de nye svenske reglene – og særlig for trekkhunder. De norske retningslinjene sier:

Oppbinding av hund store deler av døgnet kan vurderes å være i strid med dyrevernlovens § 11, pkt. 5. hvor det heter at det er forbudt å holde en hund varig bundet i line som er mindre enn 10 meter. At hunder oppstalles oppbundet er imidlertid vanlig, særlig i trekkhundmiljøer, og Dyrehelsetilsynet finner det nødvendig å angi retningslinjer også for slik oppstalling. Oppbinding i store deler av døgnet bør ikke forekomme annet enn i hundehold av en viss størrelse, og hvor hundene trenes/aktiviseres ofte.

Reglene angir at hunder bør ha minst to meter lengde på kjettingen og de skal ikke stå oppbundet i kjetting i strupehalsbånd eller kjettinghalsbånd. Varig oppbinding av flere hunder på samme kjetting (langkjetting) er ikke akseptabelt. Hunder som står oppbundet i kjetting, bør være koblet fra kjettingen flere ganger ukentlig og til sammen minst 10 timer per uke.

En sammenligning av disse bestemmelsene viser at i Sverige er det normalt kun tillatt å ha hunden bundet 2 timer pr. døgn, mens en norsk trekkhund kan holdes bundet over 22,5 timer i døgnet.

Ny norsk lov om dyrevelferd
Den nye norske dyrevelferdsloven ventes å bli vedtatt innen utgangen av 2008. Lovforslaget bygger på en anerkjennelse av at dyr har egenverdi i tillegg til å ha nytteverdi for mennesket, og legger vekt på den etiske plattformen som dyrevelferdsmeldingen foreslo. Dette innebærer blant annet at håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrs egenart. Som i det svenske regelverket legger man vekt på at det skal tas utstrakt hensyn til dyrs naturlige behov, og at dyr skal holdes i et miljø som gir god livskvalitet.

- Selve ordet dyrevelferd favner bredere enn begrepet dyrevern, påpeker seniorrådgiver Bjørnar Stavenes i Mattilsynet. Han legger til at den nye dyrevelferdsloven vil legge større vekt på respekt for dyr, og opplyser at det nye regelverket vil stille strengere krav til dyreeiere og andre for eksempel arrangører av konkurranser der dyr deltar.
Den nye dyrevelferdsloven vil få en egen paragraf om dyr som brukes i sport og underholdning. Landbruks- og matdepartementet har gitt Mattilsynet i oppdrag å utarbeid ny forskrift for dette. Stavenes er en av dem som arbeider med det.
Han påpeker at det i dag finnes enkelte regler innen hestesport, men at den nye forskriften vil omfatte flere dyrearter og flere bruksområder. Hundesport vil omfattes av paragrafen.

- EUs regelverk er landbruksrelatert, sier Stavenes og forteller at i arbeidet med nye regler knyttet til hestesport, har man sett til Sverige når nasjonale krav skal utarbeides her hjemme.

Friluftsliv med hund

På disse sidene finner du artikler om friluftsliv med hund, og tilbud om turer og kurs.

Rammen rundt våre kurs er en tur i flott natur. Underveis har vi teori og praktisk trening av hund. Kursene omfatter både morsomme aktiviteter og den hverdagslige turdressur som er så viktig for å gjøre turen hyggelig. Vi bruker positive treningsmetoder og legger stor vekt på sosialt samvær, naturopplevelser og turglede både hos hund og eier.

NYHETER

Siste - Folk i friluft
- Hytter for alle

Siste - Natur og kultur
- Nyheter kommer

Siste - Friluftsliv med hund
- Trening og problemløsing
- Nærtur i regnvær
- Utdanning i hundefag
- Miljøtrening og sosialisering...
- Hunder forstår mennesker...

- Nye krav til hundehold...
- Hunder i stor hage...

TURER OG KURS

Nyheter kommer...

REDAKSJONELT STOFF

Vi levererer gjerne artikler og bilder til aviser, blader eller andre interesserte.

Blant våre kunder er
- Hundesport
- Romerikes Blad
- Varingen
- Norsk Polarhundklubb
- Amerikansk bulldogklubb Norge

Kontakt oss